facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

روانشناسی ورزشی

روانشناسی ورزشی: رابطه تربیت بدنی و ورزش با روانشناسی از دو جنبه  قابل بررسی است. اول تاثیری که از مشارکت در برنامه های ورزشی بر روح و روان حاصل می شود و دوم اثراتی است که از بکارگیری علوم و دانسته های روانشناسی در جهت افزایش میزان مشارکت در فعالیت های بدنی و افزایش عملکرد ورزشکاران حاصل می شود.
متاسفانه در برنامه های تربیت بدنی مدارس و دانشگاه های کشور ما کمتر به این ابعاد پرداخته  می شود و همچنان دیدگاه سنتی تربیت بدنی غالب است که هدف نهایی انجام فعالیت بدنی را رشد ابعاد جسمانی فرد می بیند. اما در رویکرد نوین به ورزش و فعالیت بدنی علاوه بر اهداف سنتی ابعاد روحی، روانی و اجتماعی ورزش نیز دیده شده و به همان اندازه حائز اهمیت می باشد. همچنین در سطوح بالا و تیم های حرفه ای ورزشی در کشور ما کمتر مشاهده می شود از خدمات مشاوره ای روان شناسان ورزشی جهت بهبود عملکرد و اجرای ورزشکاران بهره برده شود.
هم اکنون یکی از مهمترین اهداف کشورهای توسعه یافته، توسعه نگرش صحیح و مناسب نسبت به ورزش و فعالیت بدنی و ایجاد و حفظ سبک زندگی فعال برای کودکان از طریق برنامه های تربیت بدنی در مدارس است. بنابراین مدرسه به عنوان اولین کانون برخورد و تماس فرد با اجتماع در ایجاد و شکل گیری نگرش های مثبت و یا منفی نسبت فعالیت و ورزش نقش اساسی دارد.
مباحث مرتبط با روانشناسی ورزشی: