facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

یادگیری پنهان

یادگیری پنهان (Implicit Learning)
در کنار یادگیری آشکار که متکی بر کسب آگاهانه دانش و حل مساله است یادگیری پنهان وجود دارد که اطلاعات کسب شده بصورت ناهوشیار بدست می آید. یکی از مهمترین یاگیری های پنهان قرار گرفتن فرد در محیط بیگانه و فراگیری زبان خارجه است.
«ربر» در سال 1967 برای اولین بار مفهوم یادگیری پنهان را مطرح کرد. وی این یادگیری را اینگونه تعریف کرد: «کسب دانشی مستقل از تلاش های هوشیارانه برای یادگیری است و درغیاب دانش آشکار در مورد اینکه چه چیزی کسب شده است، صورت می گیرد».
از نظر «سگر» یادگیری پنهان دارای 4 ویژگی عمده است:
  1. دانش کسب شده بدون هوشیاری و آگاهی است.
  2. مربوط به تکالیف پیچیده است و تکالیف ساده را دربر نمی گیرد.
  3. با وجود ناآگاهانه بودن یادگیری پنهان، افراد می توانند بصورت هوشیارانه بر آن تأثیر بگذارند.
  4. تصور می شود یادگیری پنهان با سیستم حافظه هیپوکامپی متفاوت باشد.