facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

کربوهیدرات ها

کربوهیدرات (CHO) مهمترین سوخت برای فعالیت عضلانی سنگین محسوب می شود. کربوهیدرات در بدن ما بشکل گلیکوژن ذخیره می شود. این ذخایر هنگام ورزش و فعالیت بدنی مصرف شده و هنگام برگشت به حالت اولیه بازسازی می شود.
کربوهیدرات ها یا قندها به سه دسته مواد تقسیم می شوند:
الف. منوساکاریدها (تک قندی ها) مانند گلوکز. این مواد دارای طعمی شیرین هستند.
ب. دی ساکاریدها (دوقندی ها) مانند ساکاروز یا قند نیشکر.
ج. پلی ساکاریدها (چند قندی ها) مانند نشاسته و گلیکوژن. نشاسته شکل ذخیره ای قندها در گیاهان و گلیکوژن صورت ذخیر های قندها در حیوانات است. بنابراین قندها صیف وسیعی از مواد از گلوکز تا گلیکوژن را تشکیل می دهند که همگی دارای طعم شیرین نیستند.
ذخایر کربوهیدرات ها در بدن
کربوهیدرات در بدن ما به شکل گلیکوژن در کبد و عضله ذخیره می شود.
الف. گلیکوژن کبد:
مقدار گلیکوژن ذخیره شده در کبد حدود 100 گرم است. این مقدار در حال تغییر است و میزان غذا و فعالیت بدنی که انجام می دهیم وابسته است. هنگام فعالیت بدنی و هنگام گرسنگی گلیکوژن به شکل گوکز وارد خون شده و نیاز ما را به انرژی تامین می کند. وقتی غذا مصرف می نماییم گلوکز غذا بصورت گلیکوژن در کبد ذخیره می شود.
ب. گلیکوژن عضله:
میزان گلیکوژنی که در عضلات ذخیر می شود در افراد بی تحرک 300 گرم است و در افراد ورزشکار و طی یک دوره مصرف مواد غذایی پرکربوهیدرات به 500 گرم افزایش می یابد.