facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

همسانی حرکتی (Motor Equivalence)

برنشتاین مفهوم همسانی حرکتی را مطرح کرد. بدین معنا که بروندادی ثابت توسط بخشهای مختلف دستگاه حرکتی قابل اجرا است. برای مثال ما می توانیم با دست برتر، دست غیر برتر، یا حتی با پا بنویسیم. اگرچه ممکن است به لحاظ ظرافت دست نوشته های ما فرق نماید اما الگوی نوشتن ما در تمام حالات ثابت است. این موضوع به مفهوم همسانی حرکتی اشاره دارد.
بدین ترتیب ما قادر هستیم الگوی حرکتی ثابتی را توسط دستگاه های مجری (Effectors) مختلف انجام دهیم. این پدیده از طریق دو دیدگاه رایج کنترل حرکتی قابل توضیح است:
الف. دیدگاه پردازش مرکزی اطلاعات و دیدگاه برنامه حرکتی. بر اساس این دیدگاه برای دسته ای از حرکات که دارای ویژگی های تغییرناپذیر هستند برنامه ای در دستگاه عصبی مرکزی وجود دارد. این برنامه می تواند توسط گروه های عضلانی مختلف اجرا شود. در مثال بالا فرد می تواند برنامه نوشتن را از دستگاه عصبی مرکزی فراخوانی کرده و توسط عضلات دست یا پا اجرا نماید.
ب. نظریه سیستمهای پویا. بر اساس این دیدگاه شرایط خاص موقعیت و تکلیف سبب شکل گیری ساختارهای هماهنگی می گردد که می تواند الگوی حرکتی را با اندامهای مجری مختلف اجرا نمایند. طرفداران این دیدگاه معتقدند نیازی به برنامه حرکتی بازنمایی شده در دستگاه عصبی مرکزی نیست، بلکه مجموعه ساختارهای فردی مانند دستگاه عصبی، محیطی و تکلیف با یکدیگر به شیوه ای خودسازمان هماهنگ شده و الگوی حرکتی خاصی را ایجاد می نمایند.