facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

نظریه های توجه

الف- نظریه های منابع محدود توجه (ظرفیت ثابت)
این نظریات عامل زمان را محدود کننده اصلی توجه می دانند و معتقدند ظرفیت ادراکی و توجهی ما در یک زمان معین مشخص و محدود است. این نظریات به نظریات صافی (فیلتر) نیز مشهورند.
زیرا در مسیر پردازش اطلاعات قائل به تنگ راه (Bottleneck) هستند. این نظریات با توجه به مکان تنگ راه و صافی با هم تفاوت دارند. تا قبل از صافی پردازش موازی و بعد از آن متوالی انجام می شود.
ب- نظریه های ظرفیت انعطاف پذیر توجه
برخلاف نظریه های صافی که توجه را تک کانالانی و دارای ظرفیت محدود و معین می دانند که بصورت موازی قبل از صافی و متوالی بعد از صافی انجام می شود. نظریه های ظرفیت انعطاف پذیر توجه، معتقدند که ظرفیت توجهی، انعطاف پذیر بوده و بصورت موازی تا آستانه پردازشی دستگاههای پردازشگر، انجام می شود.
اما اینکه ظرفیت انعطاف پذیر توجه چه ماهیتی دارد دو نظر ارایه شده است:
1- نظریه های جایگاه مرکزی منابع :
این نظریات قائل به یک ظرفیت مرکزی توجه هستند که با توجه به نیازهای تکلیف و سطح انگیختگی دارای ظرفیت متغیری است و نیازهای توجهی تکالیف مختلف درون این جایگاه مرکزی قرار می گیرد و تخصیص منابع توجه در آنجا روی می دهد. در این باره کانمن مدلی را ارائه داده است:
مدل کانمن به ظرفیت توجه با مداخله عوامل مختلف قابل تغییر است.
2- نظریه های چند منبعی توجه
برخی از محققان به چندین منبع توجه هستند ویکنز سد منبع را برمی شمارد:
منابع مختلف توجه :
1- وجوه درونداد و برونداد (مانند بینایی، شنوایی و نیز اندام ها)
2- مراحل پردازش اطلاعات (مانند ادراک، رمزگذاری حافظه، برونداد پاسخ)
3- رمزهای پردازش اطلاعات (مانند رمزهای کلامی، رمزهای فضایی)
وقتی دو تکلیف که به صورت همزمان اجرا می شوند به منابع توجهی مشترکی نیاز داشته باشند اجرا تضعیف می شود.