facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

نظریه ها و مدل های یادگیری

یادگیری حرکتی فرآیندی چندبعدی و دورنی است که نتیجه آن تغییراتی نسبتا پایدار در حرکات است که از طریق تمرین و تجربه کسب می­ شوند.این تغییرات را نمی توان به بلوغ، غریزه یا حالات موقت محیطی یا جسمی نسبت داد. نظریه پردازان سه مشخصه را برای نظریه های یادگیری حرکتی مشخص کرده اند که به شرح زیراند:
  1. یادگیری حرکتی فرآیندی درونی است که نتیجه آن تغییرات نسبتا ثابت در جهت بهبود اعمال حرکتی است.
  2. فرآیند یادگیری حرکتی مستقیما قابل مشاهده نیست.
  3. در اثر تمرین و تجربه عملکرد حرکتی بهبود می یابد و به بلوغ و اثرات موقت محیطی بستگی ندارد.
در تحقیقی جالب «جارویس»، «اسمیت» و «کوزلسکی» (1996) دو گروه از کودکان را از تولد تا 3 سالگی تحت نظر قرار دادند. یک گروه در اروپا و بدور از ارتباطات معمول با خانواده و یک گروه در آمریکا با ارتباطات نزیک خانوادگی. بررسی MRI فعالیت مغزی این کودکان نشان داد که کودکان آمریکایی که ارتباطات نزدیک در کنار خانواده خود داشته اند از سطح فعالیت مغزی بیشتری برخوردارند. این تحقیقات نشان می دهد که ارتباطات اولیه عصبی تحت تاثیر محیطی که کودک زندگی میکند قرار می گیرد ونیز با میزان حرکت کودک در کنش متقابل است. تمرین و تجربه در فراگیری مهارت های حرکتی نقش کلیدی دارد و از آنجاییکه یادگیری فرآیندی درونی و غیر قابل مشاهده است تنها روش ارزیابی یادگیری حرکتی تکرار عملکردها در زمانهای مختلف است.
اصل مجاورت (میانجیگری)
«شفیلد» (1961) معتقد بود بین تجربیات نمایشی و یادگیری حرکتی ارتباطی وجود دارد شخص با مشاهده اجرای دیگر افراد نقشه و طرحی را در ذهن ترتیب می دهد و از آن به عنوان علامت راهنما استفاده می کند. این نظریات روی پژوهشگران بعدی نظیر «آدامز» و «اشمیت» تاثیر گذاشت.
آدامز معتقد بود برای اصلاح حرکت و یادگیری باید بازخوردی از چگونگی اجرای حرکت فراهم شود. از این رو سیستم کنترلی حلقه بسته را پیشنهاد کرد که شامل دو بخش «رد حافظه» (Memory Trace) و «رد ادراکی» (Perceptual Trace) است. از رد حافظه به عنوان مکانیسمی برای انتخاب و شروع یک حرکت استفاده می شود و رد ادراکی از طریق تمرین و پاسخ های حسی رشد می یابد مکانیسمی است که با استفاده از حافظه برای مقایسه حرکات به کار می رود. آدامز با دلیل اثبات کرد که اگر مکانیسم حافظه ای از بین رود یادگیری کمتر از حد مطلوب خواهد شد.