facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

عملیات پساصوری و بزرگسالی

آرلین (1975) در تکمیل مراحل رشد شناختی پیاژه، این مرحله را پیشنهاد کرد. مرحله پساصوری با طرح سئوالات مختلف و جدید مطرح است. در مرحله عملیات صوری فرد به دنبال جواب های قطعی بود ولی در این مرحله شخص درک می کند بعضی از قضایا نسبی هستند و بنابراین در جهت یافتن پاسخ های منطقی که تعارضات بین گزاره های متناقض را حل نماید می کوشد. افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند و در محیطی کار و زندگی می کنند که افکار مورد نقد و چالش قرار می گیرند وارد این مرحله شده و رشد شناختی بالاتری را تجربه می نمایند. تعریف این مرحله سبب می شود که رشد و خصوصا رشد شناختی را فرآیندی در طول عمر در نظر بگیریم.
رشد توانایی های شناختی و هوشی در بزرگسالی
اکثر تحقیقات نشان می دهد با افزایش سن توانایی های فکری و هوشی کاهش می یابند. در تحقیقی «ستیل» 6 فاکتور هوشی را در تحقیق طولی مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیقات وی نشان می دهد که تا 60 سالگی در یکی از فاکتورهای هوشی کاهش مختصری روی می دهد. اما نزول همه جانبه ویژگی های شناختی و هوشی از اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 زندگی روی می دهد. همچنین تنزلهای اولیه در توانایی های هوشی مربوط به عواملی بود که در زندگی کمتر مورد استفاده قرار گرفته بودند.
علاوه بر عوامل زیستی تاثیرگذار بر سن که سبب کاهش عملکردهای ذهنی ـ شناختی می شود، عوامل انگیزشی و نگرشهای غالب در جامعه روی حافظه و هوش موثر است. در جوامعی مانند چین که کهنسالان به عنوان افرادی خردمند نگریسته می شوند افت توانایی های ذهنی نسبت به جوانان کمتر است. زیرا نگرش مثبت جامعه سبب افزایش اعتماد به نفس کهنسالان می شود و افزایش اعتماد به نفس به عملکرد بهتر منجر می شود. این عوامل به عنوان «نگرش زمینه ای» مطرح است.