facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

رشد، نمو و بالیدگی

رشد، نمو و بالیدگی (Development, Growth & Maturatiom)
رشد فرآیندی است همه جانبه که شامل بالیدگی و نمو است و در سراسر عمر اتفاق می افتد، رشد دارای 6 ویژگی عمده زیر می باشد:
کیفی بودن: علاوه بر تغییرات کمی که با بزرگ شدن ابعاد بدن همراه است، رشد جنبه کیفی داشته و فرد در طی رشد قابلیت های جدید جسمی، شناختی، عاطفی و اجتماعی کسب می نماید.
جهت مندی: تغییرات رشدی هم شامل جنبه پیشرفتی است و همه جنبه نزولی و پسرفتی. انسان از لحظه انعقاد نطفه تغییرات پیشرفتی را تا بزرگسال تجربه می کند، اما بعد از آن تغییرات در جهت پسرفت و از دست رفتن توانایی های بدست آمده است.
فردی بودن: هر انسان الگوی رشدی منحصر به فرد دارد، اگرچه توالی های رشدی در انسان ها ثابت و مشخص است اما زمان بروز آن در هر انسان کاملا فردی است.
توالی داشتن: تغییرات رشدی دارای مرحل و دوره های مشخص و دارای ترتیب معین ثابت است. مثلا کودک قبل از بدست آوردن توانایی در ایستادن الگوی راه رفتن را کسب نمی کند.
چند عامل بودن: تغییرات رشدی متأثر از عوامل مختلف محیطی، ژنیتیک و تجربیات فرد است.
تراکمی بودن: رفتارهای و توانایی های کسب شده فعلی بر پایه رفتارها و توانایی های قبلی بنا شده است.
  • بالیدگی (Maturation):تغییراتی که بصورت کیفی در طی فرآیند رشد روی می دهد و فردی را از مرحله ای به مرحله دیگر هدایت می کند. مثلا کودک با کسب توانایی راه رفتن بصورت مستقل وارد مرحله بالاتری از رشد به لحاظ کیفی شده و می تواند تعامل بیشتری با محیط داشته باشد. بالیدگی تغییراتی در طول عمر است. تا اوایل بزرگسالی بالیدگی روندی صعودی و همراه با پیشرفت دارد و بعد از آن روند نزولی آغاز می شود. شدت روند نزولی به میزان تحرک و عادت های زندگی (Life Style) فرد بستگی دارد.

  • نمو (Growth): تغییراتی کمّی که در طی رشد روی می دهد. نمو شامل هایپرپلازی (افزایش تعداد سلولهای بدن)، هایپرتروفی (افزایش اندازه سلولهای بدن) و افزایش ماده زمینه ای و ترشحی بین سلول ها است. نمو تا سن 20 سالگی (سن توقف رشد طولی بدن) روند صعودی دارد و بعد از آن موقف می شود.
  • رشد (Development): هم تغییرات کمّی را در بر می گیرد و هم تغییرات کیفی. بنابراین شامل نمو و بالیدگی است.