facebook twitter

مشاوره ورزشی


 • پاسخ به سئوالات کاربران
 • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
 • مشاوره تیمهای ورزشی
 • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

رشد شناختی

رشد شناختی (Cognitive growth)
cognitive growth
محققان برای مطالعه ابعاد وجودی انسان چهار قلمرو را مشخص نموده اند:
 • حیطه شناختی
 • حیطه عاطفی
 • حیطه روانی حرکتی
 • حیطه جسمانی
این حیطه ها بر هم اثر متقابل دارند. خصوصا ویژگی های شناختی و حرکتی انسان اثرات در هم تنیده بسیار دارند. ژان پیاژه با مطالعه فرزندان خود به شیوه دقیق و علمی چهار مرحله برای رشد شناختی پیشنهاد کرد:

 1. مرحله حسی ـ حرکتی (از تولد تا 2 سالگی)
 2. مرحله پیش عملیاتی (از 2 تا 8 سالگی)
 3. مرحله عملیات عینی (از 8  تا 11 سالگی)
 4. مرحله عملیات صوری (از 11 تا 12 سالگی )
سازگاری
پیاژه
پیازه معتقد است طی رشد شناختی فرآیندی بنام سازگاری اتفاق می افتد که ناشی از تعدیل نیازهای محیطی و عقلانی کردن آنها از طریق دو عامل درون سازی و برون سازی است.
 • «درون سازی» یعنی تعدیل شرایط محیطی با توجه به تجربیات قبلی فرد. برای مثال کودک برای گرفتن توپ بزرگ از الگوی گرفتن جغجه استفاده می کند.
 • «برون سازی» عبارت است از تغییر تجربیات و تفکرات برای رویارویی با شرایط جدید محیطی. برای مثال وقتی کودک نتواند از الگوی یک دست برای گرفتن توپ استفاده کند از الگوی گرفتن دو دست استفاده می نماید.
بنابراین درون سازی شامل تطبیق شرایط محیطی با تجربیات قبلی است ولی برون سازی تغییر تجربیات قبلی برای رویارویی با شرایط محیطی است.