facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

رشد ادراکی ـ حرکتی

مفهوم ادراکی ـ حرکتی به کرات در رشد حرکتی بکار می رود و مفهوم آن تاثیرات متقابل حرکت و ادراک بر یکدیگر است. از آنجاییکه رشد بیشینه ادراک در دوران پیش از دبستان و دبستان روی می دهد (گالاهو، اوزمان 1998). برنامه هایی حرکتی برای تاثیر گذاری و تسهیل این فرایند طراحی می شود. این رویکرد با توجه به رابطه متقابل حرکت و ادراک در دوران اولیه زندگی است.
فرآیند ادراک تنها دریافت اطلاعات حسی از محیط نیست بلکه فرآیندی کامل و پیچیده تر است که اطلاعات محیطی با اطلاعات قبلی در حافظه مورد مقایسه و بررسی قرار می گیرد و با سوابق ماقبل تطابق داده میشود.
برای بررسی اثرات ادراک و حرکت بر یکدیگر «هلد» و «هین» آزمایشی را با نوزاد گربه ها انجام دادند. بدین ترتیب که بچه گربه های تازه متولد شده به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه در محیطی ویژه، ارابه ای را با حرکت فعال خود جابجا می کرند که در طرف مقابل بچه گربه گروه دوم بصورت غیرفعال جابجا شده و سواری می گرفت. بعد از مدتی تمرین این دو گروه به لحاظ ادراکی و توانایی ادراک عمق بینایی مورد آزمایش قرار گرفتند. گروه فعال از توانایی ادراکی بالاتری برخوردار بود.
held & hein cat
هلد و هین نتیجه گرفتند که حرکت فعال منجر به توسعه ادراک عمقی بینایی شده است. اما محققان دیگر نسبت به برداشت هلد و هین انتقاد کرده و علت را بکارگیری ادراک بینایی برای حرکت توسط بچه گربه های فعال می دانستند. بنابراین لزوم ادراک بینایی برای حرکت منجر به توسعه آن شده بود. در آزمایشی دیگر توسط «واک» به بچه گربه ها محرکات بینایی با اشکال فعال و غیر فعال ارائه شد و نتایج نشان داد بچه گربه هایی که حرکت ننموده بودند اما محرکات بینایی را بصورت فعال دریافت کرده بودند به لحاظ ادراکی مشابه بچه گربه هایی بودند که آزادانه در محیط حرکت کرده بودند.