facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

رشد اجتماعی و حرکتی

رشد اجتماعی و حرکتی ارتباط و تعامل دو طرفه ای با هم دارند. افزایش رشد اجتماعی بر رشد حرکتی تأثیر می گذارد و از رشد حرکتی تأثیر می پذیرد.
اجتماعی شدن (Socialization):
اجتماعی شدن فرآیند دوگانه ای از تعامل است.
1. انسان ها یاد می گیرند چه کسانی هستند و چه ارتباطی با جامعه اطراف خود دارند.
2. رفتارهای فردی و گروهی را یاد می گیرند.
رفتارهای اجتماعی مورد قبول و انتظار جامعه را هنجار می گویند. هنجارها می توانند رشد حرکتی را تسهیل یا منع کنند.
رشد عزت نفس و فعالیت بدنی (Self-esteem):
عزت نفس به این معنا است که چقدر به موفقیت، شایستگی و مورد محبت قرار گرفتن خود اعتقاد داشته باشیم. گاهی عزت نفس با خودپنداره مترادف گرفته می شود. اما خودپنداره ادراک فرد از خویش است. «گروبر» در یک فراتحلیل با بررسی تحقیقات بسیار به این نتیجه رسید که فعالیت بدنی اثر مثبت بر عزت نفس و خودپنداره کودکان داشته است.
از اینرو با طراحی برنامه تربیت بدنی جهت دار می توان عزت نفس کودکان را که در مراحل بعدی زندگی نقش مهمی در اجتماعی شدن دارد را تقویت کرد.
هارتر (1988) بیان کرد عزت نفس دارای الگوی رشد متناسب با دوره های زندگی است و به مرور که فرد به لحاظ شناختی رشد می کند می توان بین عزت نفس های مختلف تمایز قایل شد. برای مثال کودکان در دوران اولیه کودکی به دلیل محدودیت شناختی قادر به بیان و تشخیص عزت نفس در مهارت های شناختی و بدنی نیستند. در اواخر کودکی کودکی قادرند انواع عزت نفس را شناسایی نمایند. در سنین دانشجویی فرد می تواند 12 نوع عزت نفس را شناسایی نماید.
هاتر عنوان می کند در هر سن عوامل خاصی بیشترین تأثیر را بر خود ارزشمندی دارند. برای مثال کودکان اهمیت خاصی به ظاهر بدنی و مقبولیت اجتماعی می دهند.
تأثیرات اجتماعی شدن در دوران نوباوگی
طفل در یک سال اول زندگی اصولا خودمحور و غیر اجتماعی است. به نظر متخصصان رشد (نیومن و نیومن 1999) رشد اجتماعی شدن کودک در 4 مرحله اتفاق می افتد:
  • مرحله اول سه ماه اول طفل است که ارتباط او با محیط از طریق بازتاب های چنگ زدن، مکیدن، گریه کردن و ... غیره است.
  • مرحله دوم سه ماه دوم زندگی است که طفل قادر به شناسایی افراد غریبه از آشنا است.
  • مرحله سوم از 7 ماهگی تا دو سالگی است که نوباوه با کسب توانایی در جابجایی و راه رفتن با محیط ارتباط بیشتری برقرار می کند.
  • مرحله چهارم کودک می آموزد از بازوها و دست ها برای برقراری ارتباط اجتماعی استفاده نماید.