facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

خودشناسی (Self-awareness)

اگر شما به عنوان مربی خود را نشناسید چگونه می توانید ورزشکارانتان را به خوشناسی و یگانگی فرا بخوانید؟ اگر فردی متعهدی نیستید و جهت آرمانی مشخصی ندارید ناممکن است ورزشکاران خود را متعهد و جهت مند سازید. در جریان خودشناسی به قابلیت مبارزه با سختی ها و مصائب زندگی می رسید. برای رسیدن به خودشناسی باید با خویشتن صادق باشید حتی اگر به حقایقی درباره خود دست یابید که برای شما خوشایند نباشد. نیل به خودشناسی به دو روش امکان پذیر است:
  1. درخود تمرکز یافتن: در مورد نحوه مواجه وبرخورد خود با شرایط مختلف باید دست به درون نگری بزنید.
  2. از طریق ارزیابی نگرش دیگران درباره ما بوسیله سنجش و بررسی بازخورد آنها درباره ما
من کیستم؟
برای رسیدن خودشناسی باید این سئوالات را از خود بپرسیم. من کیستم؟ به کجا می روم؟ هدفم از زندگی چیست؟ آیا از وجود خود احساس غرور می کنم یا اینکه شرمند ه ام؟ همچنین به عنوان مربی این سئوالات را خود بپرسد. آیا مربی خوبی هستم؟ آیا برای اشتغال به این کار دلیل مشخصی دارم؟ چگونه می توانم در حرفه مربیگری به پیشرفت تعالی برسم؟
باید توجه داشت بخشی از باورهای ما را نگرش دیگران نسبت به ما شکل می دهد. این باورها اغلب به صورت ناخودگاه است و ما درباره ریشه آن آگاهی نداریم.
من (Ego) های سه گانه
برای هر فرد میتوان سه «من» در نظر گرفت:
  • «من برتر» یا ایده آل، دربرگیرنده ارزشها و ایده آل های شما است. من برتر آن چیزی است که از خود می خواهید که نشأت گرفته از ارزشهای اجتماعی و جامعه است.
  • «من همگانی» تصوری است که شما از نگرش دیگران درباره خودتان دارید. شما دوست دارید دیگران نگرش مثبتی نسبت به شما داشته باشند،به شما عشق بورزند و احترام بگذاند.
  • «من حقیقی»، مجموعه احساسات، نیازها و نگرش هایی است که شما به عنوان عوامل اعتباربخش خود می شناسید. من حقیقی مرتبا در حال دگرگونی است. فرد طبیعی برای شناخت و ارتقای من حقیقی خود باید دائما تلاش نماید.
در جریان معاشرت با دیگران من حقیقی خود را خواهید شناخت. گاهی بین من های شخص با من حقیقی تضاد و تعارض روی می دهد و وحدت روانی وی را به خطر می اندازد. در این مواقع فرد ممکن است دست به مکانیسم دفاعی انکار بزند. بکارگیری این مکانیسم برای حفظ و نگهداری فرد از خود است. اگر این مکانیسم دفاعی مرتبا بکار گرفته شود این خطر وجود دارد که از تجارب زندگی درس های لازم گرفته نشود. برای رسیدن به سلامت روان بین من حقیقی و من های دیگر امکان سازش و همخوانی فراهم شود.
احترام به نفس (Self-esteem):
احترام به نفس نوعی حس درونی هر فرد در مورد صلاحیت وارزش خود به عنوان یک انسان است. در دنیای ورزش برخی از ورزشکاران ارزشگذاری خود را بر اساس بردها و باخت ها پی می ریزند. اما احترام به نفس را باید برپایه ارزش های انسانی که هر انسانی از آن برخوردار است پایه ریزی کرد. قرب و ارزش هر فرد بر اساس با شکست دیگران حاصل نمی شود بلکه محصول زندگی مطابق با ارزش های انسانی است.