facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

خودافشایی (Self-disclosure)

coaching and self disclosure
اهمیت خودافشایی در این است که می تواند به توسعه خودشناسی کمک نماید. دیوید جانسون اظهار می دارد: « با افشای خودم برای تو امکان اعتماد، توجه، تعهد، رشد و خودشناسی را فراهم می آورم». برخی از مربیان گمان می کنند افشای من واقعی شان برای شاگردان اهمیتی ندارد. آنها فکر می کنند برای رسیدن به اهداف تربیتی باید فاصله خود را با شاگرد حفظ کرده و مناسبات با او خشک رسمی باشد. در پس این تفکر دو دلیل می تواند نهفته باشد، یا مربی پیروزی مدار است و برای رسیدن به پیروزی این مناسبات خشک و رسمی را پی ریزی کرده است و یا تصویر مثبتی از خود نداشته و از آشکار شدن من واقعی اش برای شاگردان می هراسد. این نکته حقیقتی است که احساس ارزشمندی مایملک هر شخصی می باشد.
خودافشایی بدین معنا نیست که مربی تمام جزئیات زندگی خود را برای شاگردان بیان نماید بلکه مربی باید نسبت به رویدادهای مختلف موضع گیری نماید تا در خلال این مواضع امکان شناسایی خود را برای شاگردان فراهم آورد. اما برون گرایی و خودافشایی بیش ازحد در برابر افراد غیرقابل اعتماد، سوء تفسیرگر و کم ظرفیت بلاهت محض است. مربیان با تجربه از فرصت اختلاط با ورزشکاران برای مستحکم تر کردن رابطه خود با شاگردان شان استفاده می نمایند.
خودافشایی مستلزم خودشناسی است. بنابراین خودشناسی پایه و اساس خودافشایی است. چرخه مداوم خودافشایی منجر به مشاهده دمادم واکنش دیگران می شود این واکنش های مکرر به رفتار فرد فرصتی را برای خودشناسی فراهم می آورد.