facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

توجه و اجرای حرکتی

تعریفی مشخص و قابل قبول همه متخصصان برای توجه ارائه نشده است اما به طور کلی می توان گفت توجه قابلیت دریافت اطلاعات حسی مربوط به طور هوشیارانه است که شامل فرآیندهای تمرکز توجه، نگهداری توجه و انتقال توجه است.
جنبه های توجه :
1- آگاهی
2- ظرفیت پردازش و انتخاب عمل
3- کنترل
4- سطح انگیختگی
نظریه های توجه
الف- نظریه های منابع محدود توجه (ظرفیت ثابت)
این نظریات عامل زمان را محدود کننده اصلی توجه می دانند و معتقدند ظرفیت ادراکی و توجهی ما در یک زمان معین مشخص و محدود است. این نظریات به نظریات صافی (فیلتر) نیز مشهورند.
زیرا در مسیر پردازش اطلاعات قائل به تنگ راه (Bottleneck) هستند. این نظریات با توجه به مکان تنگ راه و صافی با هم تفاوت دارند. تا قبل از صافی پردازش موازی و بعد از آن متوالی انجام می شود.
ب- نظریه های ظرفیت انعطاف پذیر توجه
برخلاف نظریه های صافی که توجه را تک کانالانی و دارای ظرفیت محدود و معین می دانند که بصورت موازی قبل از صافی و متوالی بعد از صافی انجام می شود. نظریه های ظرفیت انعطاف پذیر توجه، معتقدند که ظرفیت توجهی، انعطاف پذیر بوده و بصورت موازی تا آستانه پردازشی دستگاههای پردازشگر، انجام می شود.
اما اینکه ظرفیت انعطاف پذیر توجه چه ماهیتی دارد دو نظر ارایه شده است:
1- نظریه های جایگاه مرکزی منابع :
این نظریات قائل به یک ظرفیت مرکزی توجه هستند که با توجه به نیازهای تکلیف و سطح انگیختگی دارای ظرفیت متغیری است و نیازهای توجهی تکالیف مختلف درون این جایگاه مرکزی قرار می گیرد و تخصیص منابع توجه در آنجا روی می دهد. در این باره «کانمن مدلی» را ارائه داده است:
در مدل کانمن ظرفیت توجه با مداخله عوامل مختلف قابل تغییر است.
2- نظریه های چند منبعی توجه
برخی از محققان معتقد به چندین منبع توجه هستند ویکنز سه منبع را برمی شمارد:
منابع مختلف توجه :
1- وجوه درونداد و برونداد (مانند بینایی، شنوایی و نیز اندام ها)
2- مراحل پردازش اطلاعات (مانند ادراک، رمزگذاری حافظه، برونداد پاسخ)
3- رمزهای پردازش اطلاعات (مانند رمزهای کلامی، رمزهای فضایی)
وقتی دو تکلیف که به صورت همزمان اجرا می شوند به منابع توجهی مشترکی نیاز داشته باشند اجرا تضعیف می شود.