facebook twitter

مشاوره ورزشی


 • پاسخ به سئوالات کاربران
 • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
 • مشاوره تیمهای ورزشی
 • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

انگیزش و نقش آن در اجرای فعالیتهای بدنی

motivation
برای ورود به بحث بهتر است تعریفی از انگیزش ارائه داده و در مورد مفهوم آن بحث نماییم. دادن پاسخی سر راست به انگیزش ساده سازی این مقوله پیچیده است. بنابراین آنرا در قالب نظریات انگیزش بررسی می کنیم.
نظریه حیوانی انگیزش
برخی از مربیان به این نظریه اعتقاد دارند. در این نظریه قوانین حاکم بر انسان و حیوان یکسان فرض شده است و برای برانگیختن بر ابزارهای پاداش و تنبیه (بیشتر بدنی) تأکید می شود.


نظریه های تک عاملی انگیزش

این نظریات به انگیزش و عوامل مؤثر بر آن به شکل تک عاملی نگریسته و موضوع را به نوعی ساده سازی می نمایند. برخی از این نظریات به شرح زیر هستند:
 • عده ای انگیزش را موهبتی الهی می پندارند که از آسمان بر فرد نازل شده، او را بهره مند می سازد.
 • برخی به انگیزش به شکل عاملی که از طریق سخنان مهیج و طنزآلود می توان آنرا ایجاد و توسعه داد می نگرند.
 • برخی مربیان انگیزش را از طریق بسته های انگیزشی می خواهند توسعه دهند.
 • عده ای از مربیان ورزشکارانی را با انگیزه می دانند که فرامین آنان را در زمین مو به مو اجرا نمایند. این مربیان بشکل افراطی به اجرای دستورات خود اهمیت داده و خواست و علایق ورزشکاران را در نظر نمی گیرند. اما باید دانست بعد دیگر ورزش نشاط و سرگرمری است و اگر از آن غفلت شود شاید انگیزه های ورزشکاران برای ورزش کاهش یابد، خصوصا اگر قرار است مربی با گروه های سنی پایین، کودکان، نوجوانان و حتی جوانان و افراد بزرگسال کار نماید.

تعریف انگیزش
motivation & sport
روانشناسان برای بررسی انگیزش به دو بعد اساسی رفتار توجه دارند. شدت و جهت رفتار دو بعد اصلی در بررسی انگیزش محسوب می شوند. شدت رفتار تعیین می نماید که ورزشکار چقدر انرژی صرف فعالیت می نماید و جهت رفتار مشخص می کند که ورزشکار تا چه اندازه در سمت سوی اهداف تیمی و مربیان حرکت می کند و تا چه اندازه به این اهداف پایبند است. گاهی ورزشکارانی که از استعداد و توانایی بالا برخوردار هستند دست از فعالیت برداشته و ورزش نمی نمایند و برعکس ورزشکارانی که استعداد چندانی ندارند با علاقه ای توصیف ناپذیر به رشته ورزشی خاصی پایبند و وفادار می مانند. درک همه این مسائل در گروی درک نیازها، علایق و رفتار ورزشکاران است.
عواملی چند پایه گذار و مؤثر در انگیزش هستند:
 1. انگیزش داخلی و انگیزش خارجی
 2. روشهای مستقیم و غیر مستقیم ایجاد انگیزه
 3. نگرش های جبری و اختیاری به انگیزش
 4. رابطه نیاز و انگیزه در ورزشکار
انگیزش داخلی و انگیزش خارجی
motivation internal
برای انگیزش می توان دو منبع داخلی و خارجی در نظر گرفت. ورزشکارانی که به صورت درونی انگیخته می شوند کششی درونی برای رشد و کسب قابلیت از خود نشان می دهند. خودسازمانی، ماهر شدن، افزایش توانایی های فردی و نیل به موفقیت از اهداف ورزشکارانی است که بصورت درونی انگیخته می شوند. افرادی به خاطر علاقه درونی به ورزش می پردازند برایشان ارضای درونی و احساس شایستگی و غرور از اهمیت بالایی برخوردار است. این افراد در غیاب تشویق تماشاگران و پاداش های بیرونی همچنان به اهداف خود پایبند بوده و با انگیزه این اهداف را پی می گیرند. برخی دیگر از ورزشکاران تحت تأثیر پاداش ها و تقویت های مثبت و منفی بیرونی هستند. این افراد انگیزش بیرونی دارند و عوامل بیرونی تأثیر زیادی بر میزان انگیزش آنها دارد.
اما معمولا هر دو عامل انگیزشی درونی و بیرونی بر ورزشکاران تأثیر گذار است ولی میزان تأثیر هر یک از عوامل از ورزشکاری به ورزشکار دیگر متفاوت است. بنابراین وظیفه مربی ایجاب می کند برای افزایش انگیزش شاگردان خود شناخت مناسبی از آنها داشته باشد.