facebook twitter

مشاوره ورزشی


  • پاسخ به سئوالات کاربران
  • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
  • مشاوره تیمهای ورزشی
  • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

انواع یادگیری از دیدگاه گانیه (1970)

انواع یادگیری از نظر گانیه(1970)
1ـ یادگیری علامتی:اساسی ترین نوع یادگیری ،فرد به یک علامت یا نشانه پاسخ عمومی می دهد.
2- یادگیری محرک ـ پاسخ: یادگیرنده پاسخ دقیق و درست را به یک محرک مشخص می آموزد.
3-  یادگیری زنجیره حرکتی: فرد باید قبلا بعضی از تداعی های محرک پاسخ را آموخته باشد سپس مجموعه این آموخته ها را به صورت زنجیره ای به هم مرتبط سازد.
4- یادگیری زنجیره کلامی: هر کلمه یا سیلاب محرکی برای پاسخ بعدی است.
5- یادگیری تشخیصی یا تمیزی: از این یادگیری به بعد وارد قلمرو فعالیت های فکری می شویم و فرد باید بتواند بین اشیا، رویدادها و علائم تمیز قایل شود.
6- یادگیری مفهوم: فرد فرا می گیرد در برابر اشیایی که تفاوت جزئی با هم دارند تحت عنوان یک طبقه واکنش نشان دهد. مثل یادگرفتن مفاهیمی مثل کوچک و بزرگ و...
7- یادگیری قاعده: قاعده از ترکیب دو یا چند مفهوم به وجود می آید و بیانگر روابط موجود بین انهاست.
8- یادگیری حل مسأله: فرد از ذخیره مفاهیم و قواعدی که فراگرفته است استفاده کرده و مسئله جدیدی را حل می نمایید.