facebook twitter

مشاوره ورزشی


 • پاسخ به سئوالات کاربران
 • ارائه برنامه تمرین و تغذیه
 • مشاوره تیمهای ورزشی
 • محاسبه آنلاین وضعیت بدنی و آمادگی جسمانی

انتقال یادگیری

انتقال یادگیری

تعریف
انتقال یادگیری به معنای استفاده از تجربیات آموخته شده از یک مهارت در اجرای همان مهارت اما در زمینه ای جدید و یا بکارگیری در اجرای مهارتی نو است.
هدف نهایی اکثر نظامهای آموزشی انتقال یاگیری از محیط آموزش به محیط واقعی است. برای مثال هدف مربی شنا از انجام حرکات دست و پا در کنار استخر انتقال آن به مهارت شنا کردن است. انتقال یادگیری به سه صورت می تواند رخ دهد:
 • انتقال مثبت (Positive transfer): وقتی تجارب ناشی از یادگیری یک مهارت اثری مثبت در یادگیری همان مهارت به صورتی دیگر یا مهارتی دیگر داشته باشد. مانند تجربه تمرین ضربه پنالتی فوتبال به شرایط مسابقه. این نوع انتقال هدف نظامهای آموزشی و مربیان است.
 • انتقال منفی (Negative transfer):وقتی تجارب ناشی از یادگیری مهارتی در یادگیری مهارت دیگر اثر منفی و تداخلی داشته باشد. مانند تجربیات آموخته شده در ضربه فورهند بدمینتون بر یادگیری ضربه فورهند تنیس
 • انتقال صفر (Zero transfer):تجارب ناشی از یادگیری یک مهارت در یادگیری مهارت دیگر نقشی نداشته باشد. مانند تجربیات تنیس در آموزش شطرنج

اهمیت انتقال یادگیری
 • توالی دادن مهارتهای حرکتی: با در نظر گرفتن انتقال مثبت می توان مهارتهای پایه را پیش از اجرای مهارتهای پیچیده آموزش داد و از آن برای طراحی منطقی متد تمرین و آموزش استفاده کرد.
 • مربی با در نظر گرفتن اصل انتقال یادگیری مهارتها می تواند از شیوه های مناسب برای یادگیری استفاده نماید. مانند انجام بعضی از حرکات دست و پای شنا در خارج از آب، انجام بخشی از مهارت پیش از اجرای کامل آن و کمک به مربی برای کاستن از میزان مخاطرات و سختی حرکت در تلاشهای اولیه فراگیر
 • سنجش اثربخشی شرایط تمرین: یکی از روشهای مناسب برای بررسی اثربخشی روشهای تمرینی اجرای آزمون انتقال است. روشی که به بهترین عملکرد در شرایط آزمون و مسابقه منجر شود روش مناسب و ایده آل است.

انتقال دو سویه (Bilateral transfer)
توانایی اجرای مهارتهای آموخته شده با یک عضو توسط عضو دیگر. مثلا نوشتن با دست غیر برتر. دو نوع انتقال دوسویه می توان در نظر گرفت:
 • انتقال دوسویه نامتقارن: اگر انتقال یادگیری به بعضی از اعضاء بیشتر از سایرین باشد.
 • انتقال دوسویه متقارن: اگر تفاوتی در میزان انتقال به اعضای دیگروجود نداشته باشد.

متقارن یا نامتقارن بودن انتقال یادگیری به لحاظ نظری نقش نیمکره های مغز در کنترل حرکات را تبیین می نماید. همچنین به مربیان در طراحی تمرین راهکار می دهد.
نظریه پذیرفته شده این است که انتقال دوسویه نامتقارن است. اما در مورد جهت انتقال از عضو برتر به غیر برتر یا برعکس مناقشه وجود دارد. به عنوان یک راهکار شروع تمرین با عضو برتر در موقعیتهای درمانی و آموزشی به دلایل انگیزشی و میزان پیشرفت مناسب تر است.